szkolaczarnystok 
   Cele szkoły
   Historia szkoły
   Nasze sukcesy
   Nazwa
   Nasze motto
   Szkolaczarnystok
 

Aktualności

Klaun Walduś

Ku radości dzieci przybył do nas klaun Walduś, który uczył, bawił i rośmieszał.

W dzień Bożego Narodzenia ślę zimowe pozdrowienia. Nowy Rok niech ześle blaski Bożej chwały, Bożej łaski.

Tradycyjnie i w naszej szkole brzmiały kolędy, przybyły postacie z jasełek, łamaliśmy się białym opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia, nie brakowało ciepła i miłości.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szczebrzeszyna Pan Zygmunt Krasny

7 grudnia 2017 r. gościł w naszej szkole Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szczebrzeszyna Pan Zygmunt Krasny, który spotkał się z uczniami naszej szkoły. W trakcie spotkania opowiedział uczniom o swoim życiu, pasjach i zainteresowaniach. Mówił również o obecnej działalności, która koncentruje się na wydawaniu zbiorków poezji i opowiadań różnych autorów oraz legend, które sam pisze. Dwie z nich zostały przeczytane przez naszego gościa i bardzo spodobały się uczniom, którzy z chęcią włączyli się do wspólnego czytania. Pan Zygmunt Krasny bardzo łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi i młodzieżą, dlatego też uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali zaproszonego gościa, nagradzając go na koniec wielkimi brawami.

Wizyta Świętego Mikołaja

Jak rokrocznie taki i w tym roku przybył do naszej szkoły Św. Mikołaj, który przyniósł prezenty dla grzecznych dzieci sprawiając im wiele radości. Dziękujemy rodzicom i Samorządowi Uczniowskiemu za zaproszenie Świętego w nasze progi.

Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3. Cel procedury Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce. Zakres procedury Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności 1. Rodzice: muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka. 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce. 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, dyrektorowi szkoły. Sposób prezentacji procedury 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w placówce procedurą na zebraniach z rodzicami. 3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury. Tryb dokonywania zmian w procedurze 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.12.2017 r. Opis procedury 1. Rodzice, w pierwszym miesiącu pobytu dziecka w szkole, wyrażają pisemnie: zgodę lub brak zgody (wzór nr 1) na dokonanie przez pracownika służby zdrowia w uzasadnionym przypadku, przeglądu czystości skóry głowy dziecka. 2. Za przypadek uzasadniony uznaje się istnienie podejrzenia wystąpienia lub informację o wystąpieniu wszawicy w szkole 3. Pisemna zgoda wyrażana jest jednorazowo, na cały okres pobytu dziecka w szkole. 4. Rodzice mogą w każdej chwili w formie pisemnej zmienić swoją decyzję. 5. W przypadku braku zgody na przeglądy czystości skóry głowy dziecka, w okresach zagrożenia wszawicą, rodzice zobowiązani są do przedstawienia wiarygodnego dokumentu potwierdzającego czystość skóry głowy dziecka (zaświadczenie od pielęgniarki lub lekarza). 6. Dyrektor w uzasadnionych przypadkach zarządza dokonanie przez pracownika służby zdrowia kontroli czystości skóry głowy dzieci (zgodnie z pkt. 1 opisu procedury) z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). 7.W sytuacji, gdy dziecko jest nieobecne w szkole w dniu kontroli czystości skóry głowy, rodzice zobowiązani są w dniu powrotu dziecka do szkoły, przedstawić wiarygodny dokument potwierdzający czystość głowy dziecka (zaświadczenie od pielęgniarki lub lekarza). 8. O planowanej kontroli czystości skóry głowy dziecka rodzice zostają poinformowani za pośrednictwem informacji na tablicy ogłoszeń, informacji na stronie internetowej szkoły, w dzienniczkach uczniów lub e-mailem (na prośbę rodziców). 9. Dyrektor lub upoważniona osoba (np. nauczyciele) informują, w sposób nie budzący wątpliwości (np. w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i w szatni szkolnej), rodziców dzieci uczęszczających do szkoły o podejrzeniu wystąpienia wszawicy w szkole z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników. 10. Pracownik służby zdrowia zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy dziecka oraz konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników. Pracownik służby zdrowia informuje dyrektora lub wicedyrektora o skuteczność działań rodziców. 11. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor lub wicedyrektor szkoły we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy. 12. Pracownik służby zdrowia po upływie 7 - 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dziecka po przeprowadzonych zabiegach higienicznych. 13. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora szkoły, w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia). Procedurę opracowała: Violetta Braszko - pielęgniarka szkolna, Zatwierdziła: Maria Łosiewicz - dyrektor szkoły

Spotkanie z poezją

Stało się już tradycją, że uczniowie naszej szkoły uczestniczą w spotkaniach promujących twórczość Pani Reginy Smoter-Grzeszkiewicz. Takie spotkanie odbyło się w dniu 12.10.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Radecznicy, gdzie obok Pani Reginy, gościł Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szczebrzeszyna Pan Zygmunt Krasny oraz zaproszeni goście. Tym razem poetka i regionalistka zaprezentowała swój nowy zbiorek wierszy zatytułowany "a gdy dzień zwyczajny przyjdzie...", który napisała jak sama mówi "z potrzeby serca, z chęci wyrażenia uczuć". Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali utworów czytanych przez poetkę. Każdy z uczniów otrzymał zbiorek wierszy, a na koniec słodki poczęstunek. Jesteśmy wdzięczni Pani Reginie za zaproszenie i pamięć o naszej szkole oraz zapraszamy serdecznie do dalszej współpracy.

Nie wstydźcie się odmawiać Różańca sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnie, czy do pracy, na ulicy i w środkach komunikacji publicznej... nie wahajcie się promować go w domu waszym rodzicom i rodzeństwu. Jan Paweł II

(XVIII Światowy Dzień Młodzież 2003r.)

Nasi uczniowie już kolejny raz wzięli udział w spotkaniu Szkolnych Armii Różańcowych, które odbyło się 6 października 2017 r. w Tomaszowie Lubelskim już po raz 18. Jest to podsumowanie działań szkolnych, gdy co dzień odmawiany jest dziesiątek różańca na czwartej przerwie. Naszym celem jest rozwój modlitwy różańcowej wśród dzieci i konkretnych decyzji na „tak”, dla modlitwy różańcowej.

VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dnia 29 września 2017 roku z okazji VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie onlin zamieszczonym na stronie matzoo.pl. Konkurs polegał na rozwiązywaniu losowo wyświetlanych przykładów z tabliczki mnożenia przez 5 minut. Po tym czasie uczeń wpisywał swoje dane i mógł sprawdzić wynik w Ogólnopolskim Rankingu Mnożenia z Matematycznym Zoo. Najlepsze wyniki osiągnęli: 1. Julia Hołowińska z klasy VI - 134 punkty; 2. Paulina Piwowarek z klasy VI - 124 punkty; 3. Michał Furlepa z klasy VI - 111 punktów; 4. Samuel Koczot z klasy V - 106 punktów; 5. Kinga Sitarz z klasy V - 96 punktów; 6. Mateusz Miksza z klasy V - 82 punkty; 7. Kornel Sitarz z klasy IV - 77 punktów; 8. Michał Żłób z klasy IV - 72 punkty; 9. Gabriela Sykała z klasy IV - 61 punktów. Rekordowe wyniki uczestników: w klasie IV 319 punktów, w klasie V 244 punktów, w klasie VI 232 punkty. Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do ćwiczenia tabliczki mnożenia na stronie matematycznego Zoo.

Sprzątanie świata 2017

Pomimo kapryśnej tegorocznej pogody nasi uczniowie jak co roku, wzięli udział w akcji ,,Sprzątania świata"", która w tym roku odbywała się pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce". Poszczególne klasy wraz ze swoimi wychowawcami posprzątały otoczenie szkoły oraz pobocza dróg biegnących przez wieś. Potrzebne do sprzątania worki i rękawice otrzymaliśmy z Urzędu Gminy w Radecznicy. Należy podkreślić, że uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tej akcji, mając niestety co sprzątać. Z naszych obserwacji wynika jednak, że środowisko jest coraz czystsze, z czego też bardzo się cieszymy. Koordynatorem akcji był opiekun LOP.

PODRĘCZNIKI DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Klasa 0: Kocham dobrego Boga. Wydawnictwo Jedność red. E. Osewska, J. Stala,

Klasa I: Żyjemy w Bożym świecie - Podręcznik do religii. Wydawnictwo Jedność

Klasa III: Jezus jest z nami - Zeszyt ćwiczeń z płytą CD Jezus jest z nami - Podręcznik do religii Autor/Autorzy: D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak. Wydawnictwo Jedność

Klasa IV: Podręcznik ,,Jestem chrześcijaninem”. Wydawnictwo Gaudium

Klasa V: Podręcznik ,,Wierzę w Boga”. Wydawnictwo Gaudium.

Klasa VI: Podręcznik ,,Wierzę w Kościół”. Wydawnictwo Gaudium.

Klasa VII: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa - Podręcznik do religii. Wydawnictwo Jedność

Festyn Zdrowia

Festyn Zdrowie już za nami, było wielu dostojnych gości, wspólnie obejrzeliśmy film, spożywaliśmy przygotowane przez klasy i rodziców potrawy, obejrzeliśmy przedstawienie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, wspólnie bawiliśmy się w różne gry i zabawy sportowe.

Spotkanie z ks. Bogusławem Zelmanem

w dniu 5 czerwca 2017 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas 0, II i III z ks. Bogusławem Zelmanem, autorem książek i piosenek dla dzieci. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i wesołej atmosferze. Uczestniczył w nim także "pomocnik" ks. Bogusława - słoń Bambik główny bohater serii jego książek. Dzieci nauczyły się piosenek o wesołym i dobrym słoniu Bambiku przy wtórze gitary, na której grał ks. Bogusław. Treści książek i piosenek ks. Zelmana zawierają aspekt wychowawczy i etyczny. Spotkanie zorganizowała pani W. Morzydusza.

Wywiadówka

Zebranie rodziców odbędzie się 18 maja 2017 r. o godzinie 18:00, serdecznie zapraszamy.

FESTYN ZDROWIA

Festyn Zdrowia w ramach realizowanego projektu Czas na Zdrowie odbędzie się:

8 czerwca 2017 r. o godzinie 10:00

W programie: gry i zabawy sportowe, film "Śmietnik w mojej głowie", poczęstunek przekąskami, promocja produktów ekologicznych. Serdecznie zapraszamy Zespół Ekoludków

Wiosna z Teatrem

Corocznym zwyczajem, nasi uczniowie wzięli udział w przeglądzie teatrzyków szkolnych "Wiosna z Teatrem" w Szkole Filialnej w Lipowcu. Dzieci z klas II i III przedstawiły inscenizację o tematyce przyrodniczej pt. " Ścieżka pod górkę". Przedstawienie przygotowały panie W. Morzydusza i M. Mazur.

"W kierunku natury"

Pod takim hasłem obchodzimy w tym roku Dzień Ziemi. Uczniowie naszej szkoły włączyli się również w obchody tego święta, biorąc udział w spotkaniu z pracownikiem Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Panią Małgorzatą Ciuryło. Nasz gość przedstawił prezentację multimedialną uzupełnioną ciekawą pogadanką. Jej tematem były zwierzęta, które możemy spotkać w naszym sąsiedztwie, w lasach i na polach. Gościł więc lis i groźny wilk, sympatyczna sarna i płochliwy zając oraz tajemniczy borsuk. Na temat każdego zwierzęcia uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek. Nasz gość wskazał uczniom jak właściwie zachować się w czasie spotkania z dzikimi zwierzętami. Spotkanie miało bardzo miły przebieg i uświetniło obchody Święta Ziemi.

Spotkanie z przeszłością i teraźniejszością

25 kwietnia 2017r. naszym gościem był Pan Lucjan Bednarz. Zaproszenie miało związek z obchodami 120-lecia powstania tutejszej placówki oraz obchodami Dnia Ziemi. Dlatego też prelegent wystąpił przed naszymi uczniami w podwójnej roli: po pierwsze jako nasz absolwent, po drugie jako leśnik. W pierwszej części spotkania opowiedział uczniom o swojej nauce w tutejszej szkole oraz warunkach jakie wtedy w niej panowały. Barwna opowieść bardzo się wszystkim spodobała. Uczniowie zadawali dużo pytań i byli zdziwieni odpowiedziami na nie, choćby dotyczącymi dostępu do sprzętu sportowego, czy konieczności pisania atramentem, który był umieszczony w kałamarzu. W dalszej części spotkania Pan Nadleśniczy opowiedział uczniom o swojej pracy oraz korzyściach jakie przynoszą nam lasy. Wskazał na konieczność racjonalnego korzystania z zasobów przyrody. Na zakończenie uczniowie otrzymali ciekawe publikacje na temat jak leśnicy dbają o lasy. Mamy nadzieję na dalszą kontynuację współpracy.

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do VI edycji

Konkursu Czas na Zdrowie

Projekt "Czas na zdrowie" ma formę międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Składa się z dwóch etapów:

ROZGRZEWKA - to etap przygotowawczy. Polega na powołaniu 10 - osobowych zespołów uczestników, którzy po zdobyciu wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego mają za zadanie wypromować ją wśród całej społeczności szkolnej i lokalnej. W pierwszym etapie uczestnicy przygotowują także scenariusz planowanego Festynu Zdrowia oraz zdobywają wolontariuszy (uczniów, rodziców, nauczycieli) do pomocy, szykują się do promocji wydarzenia w społeczności lokalnej.

FESTYN ZDROWIA - to etap, w który zaangażowana jest już cała szkoła - uczniowie, nauczyciele, dyrekcja i cały personel. Polega na organizacji ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia z udziałem zaproszonych gości (rodziców, mieszkańców wsi/miasta, władz lokalnych, specjalnych gości, takich jak np. lekarze, dietetycy, producenci żywności ekologicznej i regionalnej, znani sportowcy i celebryci).

PATRONAT HONOROWY: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego, Rzecznik Praw Dziecka

Już trwają zapisy do oddziału przedszkolnego

Spotkanie z Panią Reginą Smoter-Grzeszkiewicz

W dniu 16.03.2017r. odbyła się w Bibliotece Publicznej Gminy Radecznica promocja opowiadania autorstwa Pani Reginy Smoter-Grzeszkiewicz pt: Jan. W spotkaniu z autorką oraz Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Szczebrzeszyna, Panem Zygmuntem Krasny wzięli również udział, poza zaproszonymi gośćmi, uczniowie piątej i szóstej klasy naszej szkoły. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowiadania, które w sposób autentyczny opisuje realia życia wiejskiego sprzed wielu lat. Była to wspaniała podróż do  czasu, który bezpowrotnie przeminął. Opowiadanie przedstawia zwyczajne, pracowite życie, kochającej się rodziny na tle upływającego czasu. Spotkanie było również okazją dla naszej młodzieży, aby jeszcze lepiej poznać autorkę opowiadania, która zawsze podkreśla przywiązanie do naszej miejscowości Czarnystok. Gospodynią spotkania była Pani Zofia Sykała. Relacjonowała: M. Szkołut

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 7 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Czarnymstoku odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. W konkursie uczestniczyło 17 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Radecznica. I miejsce w młodszej grupie wiekowej zajęła Julia Mazurek ze Szkoły Podstawowej w Radecznicy, I miejsce w starszej grupie wiekowej zajęła Aleksandra Ligaj z Gimnazjum w Radecznicy.

Dzień Babci i Dziadka

10 lutego 2017 roku przybyli do naszej szkoły bardzo mili goście, babcie i dziadkowie. Uczniowie przygotowali dla dziadków wiele życzeń, wierszy, piosenek, inscenizacje oraz zabawne żarty, nie zabrakło też słodkiego poczęstunku. Był to wesoło spędzony czas.

Choinka noworoczna

Choinka szkolna jest najstarszą imprezą organizowaną w Szkole Podstawowej w Czarnymstoku. I w tym roku 14 stycznia 2017 roku nie zabrakło "tańców, hulanek, swawoli".

Spotkanie opłatkowe

21 grudnia 2016 przybyli do nas goście, Wójt Gminy Edward Polak, Przewodniczący Sławomir Dubaj, Radny Andrzej Piwowarek, Ks Julian Brzezicki, Rada Rodziców z Przewodniczącą Bożeną Kruszyńską, by razem ze społecznością szkolną wysłuchać śpiewanych przez uczniów kolęd i pastorałek, zobaczyć wykonane przez uczniów i rodziców szopki bożonarodzeniowe oraz obejrzeć Jasełka przygotowane przez Panią Edytę Miksza z uczniami klasy IV,V i VI.

Spotkanie z Mikołajem

6 grudnia 2016 zawitał do nas św. Mikołaj z pomocnikiem i reniferem, gości zaprosił Samorząd Uczniowski. Święty rozdał prezenty wszystkim grzecznym dzieciom.

Spotkanie z przyrodą

8 listopada 2016r. mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole Panią Małgorzatę Grabek pracownika Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Uczniowie obejrzeli prezentację pokazującą rośliny i zwierzęta rosnące i żyjące w Polsce, którym grozi znaczne zmniejszenie liczebności lub w najgorszym wypadku wyginięcie. Profesjonalnie przygotowana prezentacja bardzo zainteresowała uczniów, gdyż dodatkowo była uzupełniona ciekawą pogadanką. Dzieci miały również możliwość zadawania pytań, na które otrzymywały wyczerpujące odpowiedzi. Mamy nadzieję na dalsze owocne kontakty z tą instytucją.

W poniedziałek 5 września 2016 roku od godziny 10:00 do godziny 11:00 czytamy "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza z udziałem dzieci, nauczycieli i rodziców w ramach akcji Narodowego Czytania

8 czerwca 2016 r. świętowaliśmy Dzień Matki i Ojca.

Do szkoły przybyli rodzice, dla których dzieci przygotowały wiele niespodzianek. Oprócz życzeń, wierszy i piosenek, tańczyli poloneza, przedstawili inscenizację Królowa Śniegu i wymyślili wiele wesołych konkursów. Jeden z nich polegał na wyżymaniu odzieży.

1 czerwca 2016 roku w naszej szkole świętujemy Dzień Dziecka

19 maja 2016 roku uczniowie klasy V i VI wraz z panią Edytą Mikszą i Teresą Krawczyk oraz panem Leszkiem Staszczakiem wybrali się na rajd rowerowy do Zaburza, gdzie zwiedzili skansen, obserwowali okolice z punktu widokowego, piekli kiełbaski na ognisku.

Dnia 16 maja 2016 r. o godzinie 18:00 odbędzie się w szkole spotkanie rodziców, serdecznie zapraszamy.

Spotkanie z poetką i regionalistką

14 kwietnia 2016 r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie z panią Reginą Smoter-Grzeszkiewicz poetką, regionalistką, osoba o szerokich zainteresowaniach, a prywatnie dawną mieszkanką naszej miejscowości. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy V i VI, którzy mieli niepowtarzalną okazję do wysłuchania wierszy prezentowanych przez poetkę, jej opowieści o początkach swojej twórczości i jej obecnych zainteresowaniach. Pani Regina opowiedziała również młodzieży o swoim pobycie w Izraelu, gdyż jak sama mówi tematyka żydowska jest dla niej niezwykle interesująca. W trakcie spotkania uczennice naszej szkoły Sylwia Ducher i Kamila Kaziród zaprezentowały napisane przez siebie wiersze. Talent poetycki tych dziewcząt ujawnił się już dużo wcześniej. Dostrzegła go Pani Maria Łosiewicz nasza polonistka, a jednocześnie dyrektor szkoły, która zamieszczała wiersze na gazetce ściennej. Z tymi wierszami uczennice podeszły do Pani Reginy w trakcie spotkania autorskiego, które miało miejsce w Radecznicy. Pani Smoter-Grzeszkiewicz obiecał je przeczytać, ale na tym się nie skończyło. Dzięki jej zaangażowaniu wiersze trafiły do marcowego wydania ,,Chrząszcza" wydawanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szczebrzeszyna. Za te starania i komentarz do twórczości naszych młodych poetek jesteśmy Pani bardzo wdzięczni. Spotkanie odbyło się z inicjatywy pani Małgorzaty Szkołut.

Dzień Ziemi w naszej szkole.

Jak co roku również w tym, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Ziemi, który obchodzony był już po raz 46. Tym razem tematem wiodącym obchodów był ,,Palący temat-niska emisja ”. Zjawisko niskiej emisji związane jest z niebezpiecznymi dla zdrowia pyłami i gazami pochodzącymi z domowych pieców. Niska emisja - to znaczy wydzielane spalin i dymów z niskiej wysokości - z kotłowni przydomowych. Spaliny te powodować mogą u ludzi choroby , w tym te najgroźniejsze nowotwory. Dlatego apelujemy o to, aby w przydomowych kotłowniach nie spalać śmieci. Uczniowie przygotowali akademię poświęconą temu problemowi i szeroko pojętej ekologii. Słowa przeplatane były piosenkami. Święto uatrakcyjnił występ pierwszoklasistów, którzy poprzebierani w oryginalne stroje witali wiosnę.

Serdecznie zapraszamy całą społeczność szkolną i lokalną, 31 stycznia 2016 r. w godzinach od 15:00 do 22:00 na Choinkę noworoczną.

Dnia 22 stycznia 2016 r. o godzinie 9:00 odbędzie się w szkole uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, serdecznie zapraszamy.

Dnia 28 października 2015 r. w szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klasy I. W spotkaniu brała udział społeczność szkolna i rodzice uczniów klasy I.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września o godzinie 8:30. Zapraszamy uczniów i rodziców.

28 maja 2015r o godz 8:30 w szkole odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Matki i Ojca. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na część artystyczną w wykonaniu dzieci i poczęstunek.

21 maja 2015 o godz 18:00 odbędzie się wywiadówka szkolna. Zapraszamy rodziców.

16 kwietnia 2015 w szkole odbył się XIII Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Chłopskiej, w komisji zasiadał poeta Władysław Koczot z Czarnegostoku, laureaci konkursu wystąpią w konkursie na szczeblu gminnym. Życzymy dalszych sukcesów!

Informujemy, że podczas wolnych dni od nauki szkolnej 22, 23, 29, 30, 31 grudnia 2014r. i 2, 5 stycznia 2015r. szkoła zapewnia uczniom opiekę wychowawczą w godzinach od 8:00 do 14:00.

W roku 2014 już po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", zachęcamy do włączenia sie w zbiórkę trwałych produktów żywnościowych.

W roku szkolnym 2013/2014 w szkole realizowany był projekt "Czarnystok i okolice", który przyczynił sie do promocji okolicy, poznania historii Czarnegostoku, poszerzenia wiadomości na temat środowiska przyrodniczego i geograficznego okolicy, a także uwrażliwienia na piękno najbliższego otoczenia, segregacji odpadów i ukwiecenia szkoły. Uczniowie poznali legendę powstania miejscowości, podjęli próbę własnej twórczości literackiej. Mieli możliwość zaprezentowania poznanych wiadomości przed publicznością.

 

Copyright ©2018 by szkolaczarnystok
Kreator Stron www